دوره های آموزشی نوروسافاری

4187347046_cc5b5de3881

دوره های در حال ثبت نام:

دوره آموزشی پایتون از صفر (دوره سوم)

دوره آشنایی با مغز برای همه (دوره شانزدهم)

دوره مبانی عصب-روانشناسی (دوره چهارم)

دوره آموزش مقدماتی متلب برای علوم اعصاب (دوره پنجم)

دوره های در حال برگزاری:

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی (دوره ششم)

دوره مبانی علوم اعصاب کاربردی (۲۳th)/تربیت پژوهشگر میان رشته‎ای علوم ‎اعصاب

دوره آموزشی پایتون از صفر (دوره دوم)

دوره آشنایی با مغز برای همه (دوره پانزدهم)

دوره های برگزار شده:

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره دوازدهم)

دوره آشنایی با مغز برای همه (دوره چهاردهم)

دوره آموزشی پایتون از صفر

دوره مبانی عصب-روانشناسی (دوره سوم)

دوره آموزش مقدماتی متلب برای علوم اعصاب (دوره چهارم)

دوره مبانی علوم اعصاب بالینی/آشنایی با اختلالات مغز، اعصاب و روان (دوره هفتم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۲-۱۴۰۱ (دوره شانزدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره یازدهم)

دوره آموزشی تحلیل سیگنال EEG با متلب

دوره مبانی علوم اعصاب کاربردی (۲۲th)/تربیت پژوهشگر میان رشته‎ای علوم ‎اعصاب

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره یازدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره سوم)

دوره آشنایی با مغز برای همه (دوره سیزدهم)

دوره آشنایی با اختلالات مغز، اعصاب و روان/مبانی علوم اعصاب بالینی (دوره ششم)

دوره مبانی عصب-روانشناسی (دوره دوم)

دوره تربیت پژوهشگر علوم ‎اعصاب (سطح ۳) علوم اعصاب کاربردی/میان رشته‎ای (دوره (۲۱

دوره آموزش مقدماتی متلب برای علوم اعصاب (دوره سوم)

 دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره دوازدهم)

دوره مبانی علوم اعصاب بالینی | عصب شناسی اختلالات مغز، اعصاب و روان (دوره پنجم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره دهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره دهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره بیستم)

 دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره یازدهم)

دوره مبانی علوم اعصاب بالینی | عصب شناسی اختلالات مغز، اعصاب و روان (دوره چهارم)

دوره آموزش مقدماتی متلب برای علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی نوروسایکولوژی

اولین دوره پیشرفته پایتون در علوم اعصاب با رویکرد پردازش سیگنال مغزی

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره نوزدهم)

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی (دوره پنجم)

 دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره دهم)

دوره آموزشی استفاده از متلب در علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره نهم)

دوره آموزشی عصب شناسی اختلالات مغز و اعصاب و روان/مبانی علوم اعصاب بالینی (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره هجدهم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره نهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره نهم)

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی (دوره چهارم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره هشتم)

کارگاه تحلیل جامع سوالات آزمونهای برین بی (آمادگی برین بی ۲۰۲۱)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۱-۱۴۰۰ (مدرسه تابستانی- دوره پانزدهم)

دوره آموزشی اپتوژنتیک و تصویربرداری از مدارهای عصبی (دوره هفتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره هشتم)

دوره‌ تکمیلی آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۱-۱۴۰۰ (مدرسه تابستانه)

دوره آموزشی عصب شناسی اختلالات مغز و اعصاب و روان/مبانی علوم اعصاب بالینی (دوره دوم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره هشتم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۱-۱۴۰۰ (مدرسه تابستانی- دوره چهاردهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره هفدهم)

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره هفتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب بالینی

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره هفتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره شانزدهم)

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی (دوره دوم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره هفتم)

دوره آموزش همگانی دانش مغز (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره پانزدهم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره پنجم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی نوروآناتومی

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره ششم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره چهارم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره پنجم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره چهاردهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره پنجم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره سیزدهم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم (دوره دوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره چهارم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره دوازدهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره چهارم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره سوم)

دوره آشنایی با مغز برای عموم

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره یازدهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی (دوره دوم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (مدرسه تابستانی – دوره سیزدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره دهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب شناختی

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (مدرسه تابستانی – دوره دوازدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره نهم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب (دوره دوم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (مدرسه تابستانی – دوره یازدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره هشتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره هفتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره ششم)

پایتون برای علوم داده در علوم اعصاب

کارگاه تحلیل جامع سوالات آزمونهای برین بی (آمادگی برین بی ۲۰۲۰)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره پنجم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۰ (مدرسه زمستانه – دوره دهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره چهارم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۰ (مدرسه پاییزه دوم – دوره نهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره سوم)

دوره‌ آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی ۲۰۲۰ (مدرسه پاییزه – دوره هشتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی (دوره دوم)

کارگاه آموزشی دوپامین

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب کاربردی

کارگاه کاربردهای بین رشته ای علوم اعصاب (دوره دوم)

دوره آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره هفتم)

کارگاه کاربردهای بین رشته ای علوم اعصاب (دوره اول)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و دوم)

دوره آموزشی مقدمه ای بر یادگیری ماشین با پایتون

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب (دوره چهارم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی (دوره دوم)

دوره آمادگی مسابقه دانش مغز برین بی (دوره ششم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیست و یکم)

دوره آموزشی استفاده از پایتون در علوم اعصاب

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره بیستم)

کارگاه آموزشی مبانی نظری و عملی ثبت پاسخهای تک نورونی و میدانی از قشر شنوایی مغز موش

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره نوزدهم)

۱st International Neural Microcircuit Symposium

کارگاه تحلیل داده های پچ کلمپ سلول کامل در حیوان زنده در محیط متلب

دوره آموزشی اپتوژنتیک و تصویربرداری شبکه عصبی (دوره ششم)

کارگاه مبانی نظری و عملی پچ کلمپ در حیوان زنده

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب محاسباتی

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره هجدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره هفدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره شانزدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره پانزدهم)

دوره آموزشی اپتوژنتیک و تصویربرداری شبکه عصبی (دوره پنجم)

کارگاه آشنایی با علوم شناختی

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره چهاردهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره سیزدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره دوازدهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره یازدهم)

دوره آموزشی اپتوژنتیک و تصویربرداری شبکه عصبی (دوره چهارم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره دهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره نهم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره هشتم)

دوره آموزشی اپتوژنتیک (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره هفتم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره ششم)

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب – مقدماتی (دوره سوم)

دوره آموزشی مبانی علوم اعصاب و دانش مغز/آشنایی با روشهای تحقیقاتی (دوره پنجم)

دوره آموزشی اپتوژنتیک (دوره دوم)

کارگاه آنالیز داده های اسپایک

اولین دوره رویداد تاک مستر ایران

دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب” (دوره چهارم)

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب (دوره دوم- مقدماتی)

کارگاه آموزشی مبانی علوم اعصاب

همایش مغز و علوم شناختی در اصفهان

اولین مدرسه علوم اعصاب شناختی ایبرو در ایران: نقشه برداری مغز انسان

اولین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی

کارگاه آموزشی استفاده از متلب در تحقیقات علوم اعصاب

دوره آموزشی روشهای تصویربرداری در علوم اعصاب

دوره آموزشی اپتوژنتیک

دوره آموزشی الکتروفیزیولوژی (دوره دوم)

دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب” (دوره سوم)

دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب” (دوره دوم)

دوره آموزشی الکتروفیزیولوژی

دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب”

همایش آشنایی با نوروساینس

کارگاه نورواستریولوژی

کارگاه آموزشی “نقشه برداری کارکردی مغز در سطح شبکه های عصبی” Brain Activity Mapping (BAM) at the neural circuits-level

کارگاه آموزشی نقشه­ برداری فعالیتی مغز در جوندگان ICSS

جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهها در زمینه علوم اعصاب، لطفا درخواست خود را به آدرس ای-میلهای [email protected] و [email protected] ارسال فرمایید.

۴۸ comments

 1. سلام و عرض خسته نباشید
  خواستم بدونم این آموزشها رایگان و اینترنتی هست ؟
  یه کمی توضیح بدید بهترهِ

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   salam
   mamnoun az commentetoun.
   ham forme interneti dareh va ham be sourate hozouri ya online.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 2. سلام ممنون از سایت خوب و تخصصیتون لطفا برای شرکت در کارگاه و همایشها راهنمایی بفرمایید.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 3. با سلام:
  جناب دکتر خواشمندم کمی در خصوص این دوره ها توضیح بفرمائید.

  ممنونم

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   به صورت حضوری یا اینترنتی برگزار میشه، هم در مورد تاپیکهای خاص، هم تکنیکها و کارگاهها.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 4. سلام .
  آقا من خواستم بپرسم که رشته ای وجود داره که هم جراحی مغز و اعصاب باشه و هم علوم اعصاب
  یعنی مخلوطی از اینها؟
  اگر هست باید چیکار کرد؟
  ممنون

 5. ببخشید یک سوال دیگه هم من رو خیلی درگیر کرده
  برادرم به من گفت که در یک فیلم به اسم “لوسی” دیده که به وسیاه یک مواد تونستن قدرت کارایی یک مغز رو افزایش بدن و اون کارکتر کار های عجیبی انجام میداد بخصوص در رابطه با نظریات علمی پیچیده که مورد بررسی هستند.(نه اینکه جواب بده ، فقط نظریات رو میگفت )
  حالا همچین چیزی ممکن هست؟ یا تخیل غیر ممکنی بیش نیست؟(مثل اینکه بگن ماشین زمان رو ساختیم )

 6. میخاستم بدونم این کلاسها تخصصی درس میدین ؟ یا ب صورت عمومی ؟
  بعدش یه سوال دیگ این کلاسها چقدر طول میکشه؟ و آخرش بعد گذروندن دوره های آموزشی چی میشه؟

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 7. یه سوال این آموزشا ب صورت عمومی یا اختصاصی ؟
  بعدش یه سوال دیگ چقدر طول میکشه تا کاملا آموزش ببینیم؟ و بعد گذروندن این دوره ها کاری میشه کرد؟؟؟

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   salam, in ghesmat hanouz takmil nashodeh. manzour, amouzesh haye takhasosi bar hasbe niaze shoma dar zamineh oloum asab hast, mesle ketabi khas, darsi khas, raveshi khas, amadegie arshad, PhD, ezam be kharej va … .

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 8. سلام آقای دکتر صفری
  تشکر فراوان بخاطر سایت با ارزشی که ایجاد کرده اید. دانشجوی دکتری الکترونیک هستم . در فاز تدوین پروپزال پایان نامه دکتری هستم. تصمیم دارم برروی مدلسازی نرون و پیاده سازی الکترونیکی نرون کار کنم. با توجه به اینکه قبلا درسهای مربوط به نئورساینس را نگذرانده ام گاها سوالاتی ایجاد میشود. آیا امکان ارتباط با شما از طریق ایمیل برای پرسش سوالات وجود دارد؟

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام. سپاس از لطف شما. در خدمتتان هستم.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 9. سلام.آقای صفری شناخت ما از دستگاه عصبی و بخصوص مغز در تمامی مسایل فیزیکی ، بیماری ، تکنولوژی و … چقدره؟!آیا هنوز هم مغز رو مجهول بزرگ میدانند؟

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام. بله هنوز راهی طولانی برای درکش داریم.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 10. سلام.آقای صفری سوالی که دارم اینه:
  آیا ما میتوانیم با قوانین فیزیکی و زیستی و همچنین با استفاده از عناصر شیمیایی توان مغز را افزایش دهیم و کاری کنیم که سرعت پردازش آن چند برابر بشود؟
  آیا میتوان با استفاده از تلفیق تکنولوژی نانو ، برق ، هسته ای و ژنتیک تومور های مغزی را درمان کرد؟
  و همچنین ممنون میشوم که درباره ی آلزایمر توضیحی بدهید.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 11. سلام آقای دکتر
  می خواستم ببینم این دوره ی آموزشی که در مورد کارگاه آموزشی “نقشه برداری کارکردی مغز در سطح شبکه های عصبی برای منی که دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر هستم آزاد است؟ چون انگار نوشته شده بود شرایط برای ورود دارد ولی در آخر صفحه نوشته بود ورود برای علاقه مندان آزاد است
  ممنون

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   بله برای همه آزاد هست، اونها شرایطی هست که اگر داشته باشین، فهم مطالب رو براتون راحت تر خواهد کرد و الا شرکت برای همه رایگان و آزاد هست.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 12. با سلام

  میخواستم بدونم که احتمالش هست طی تابستان دوره های تفسیر EEG و یا مشابه رو برگزار کنید؟

  با تشکر

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   بله حتما، چه دوره های دیگری مد نظر شماست؟

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 13. میترا تقی زاده

  با سلام

  آقای دکتر آیا امکان انجام موضوعات تحقیقاتی در ژاپن با استفاده از fMRI با شما هست؟
  من دانشجوی دکتری در ژاپن هستم.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام، در حال حاضر ژاپن نیستم.

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام خواستم اطلاع بدم کلاسهای حضوری در ایران شروع شده است.

 14. mataleb khili amozande va mofid hastand tashakor az zahamate shoma

  • دکتر میر شهرام صفری/Dr. Mir-Shahram Safari

   سلام

   ممنونیم از لطف و حمایت همه مخاطبین وبسایت، پاینده باشید.

 15. سلام آقای دکتر
  سپاس از مطالب خوبی که در اختیار ما قرار میدید
  اگر من بخواهم هم کلاس mat lab رو شرکت کنم هم مبانی علوم اعصاب رو چه باید بکنم چون شروع کلاس ها هر دو در یک تاریخ است

 16. سلام خسته نباشید . خواستم اگر امکانش باشه کانال یا ایدی تلگرامتون قرار بدیدن که در ارتباط باشیم چند تا سوال خصوصی داشتم

 17. سلام ببخشید یک سوال داشتم راجع به اینکه اون هایی که از دوره ثبت نام جا ماندن راهی برای ثبت نام هست چون من الان از ثبت نام جا مانده ام و واقعن نیاز دارم که ثبت نام کنم :((((((

 18. رساناها از جهان تا با ما بسیار محبت می کنند تا بهترین نوع را بر سا نند اما اگر ان رسا ناها به دلیل بعضی کارها خوب رسا نده نشود من چه کاری می توانم کنم که از مشکلات ان ایمن با شم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *