سید محمدرضا گواهی

 

کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی