محمد هویدی اردستانی

محمد هویدی اردستانی
دانشجوی رشته Computational Cognitive Neuroscience
مقطع دکترا
دانشگاه توبینگن آلمان