پریا سالمی

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز هستم. زمینه ی پژوهشی مورد
علاقهی بنده شناسایی مکانیسمهای نورونی آگاهی می باشد و در این راستا به مطالعهی ادراک دیداری میپردازم.