برند نوروسافاری

نوروسافاری | برند عصب-فناوری نوروسافاری با شماره ثبت ۲۹۷۳۵۶ مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد، در حیطه های متنوعی در رابطه با علوم و فناوریهای مرتبط با مغز فعال است. فعالیتهای نوروسافاری در حیطه های آموزش، پژوهش و تولید فناوری و همچنین نشر چاپی و دیجیتال تاکنون برجسته بوده و در حال توسعه به سایر حیطه های مرتبط می باشد.