دوره آموزشی الکتروفیزیولوژی (دوره دوم)

TIC-Electrophysiology

 

مدرس: دکتر صفری – فوق دکترای علوم اعصاب از ریکن ژاپن

 

شروع کلاسها: ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵

 

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

 

ظرفیت کلاسها: محدود، بر اساس اولویت ثبت نام

 

تعداد ساعات تدریس: ۲۴ ساعت، ۱۲ جلسه

 

روزهای برگزاری: با هماهنگی با ثبت نام کنندگان تعیین خواهد شد.

 

محل برگزاری: تهران

 

به کلیه شرکت کنندگان مدرک رسمی اعطا خواهد شد.

سرفصلها:

۱- مقدمه ای بر میدان ها و منابع الکترومغناطیسی
۲- مقدمه ای بر منشأ پتانسیل های سلولی – بیوفیزیک غشائی
قانون نفوذ- قانون رانش ذرات در محلول های آبی- نفوذ ذرات بدون بار در محلول های آبی – رانش ذرات باردار در محلول های آبی- رابطه اینشتین – تعادل در سیستم تک یونی (نرنست) – تعادل دونان – خنثی بودن بار فضایی – ولتاژ غشایی با تراوندگی غیر صفر برای تمام یون ها گلدمن پمپ های یونی – پتانسیل های غشاهای بیولوژیکی – پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل
۳- مقدمه ای بر مدل های واکنش های غشای
انتشار پتانسیل بیوالکتریکی در سلول ها و رشته های تحریک پذیر
رشته ها و بافت های تحریک ناپذیر (غیرفعال) مقاومتی و خازنی و معادلات دیفرانسیل آن – ثابت مکانی – ثابت زمانی – وابستگی توزیع پتانسیل به ثابت زمانی و مکانی – رشته های عصبی تحریک پذیر مقاومتی و خازنی – معادلات منحنی شدت –زمان تحریک – انتشار پتانسیل در رشته تحریک پذیر – انتشار پتانسیل در رشته های با طول محدود – اصل اندازه گیری در تحریک خارجی
۴- مقدمه ای بر منابع الکتریکی و توزیع پتانسیل میدانی در هادی حجمی
معادلات شبه ایستا در هادی حجمی – چگالی جریان در هادی حجمی و توزیع پتانسیل – پتانسیل میدانی در اثر حرکت پتانسیل غشایی (دو قطبی و. . . ) ثبتهای دو قطبی و تک قطبی پتانسیل در هادی حجمی – منطقه عصب گیری و نفس و جایگاه هندسه الکترود در کیفیت و مشخصات بیوپتانسیل – اثرات قلیل تری برداشت سیگنال در هادی حجمی – مدل دو قطبی، سه قطبی و شبکه ای انتشار پتانسیل و محاسبه توزیع پتانسیل در هادی حجمی
۵- تحریک الکتریکی خارجی بافت های تحریک پذیر (مدل ها و یافته های تحقیقاتی)
معادلات توزیع پتانسیل – تحریک فیبرهای تحریک پذیر با طول محدود و نامحدود با مایلین و بدون مایلین – تابع فعالیت و شرط های لازم و کافی تحریک – تحریک تک قطبی و چند قطبی – تحریک سلول های عصبی – تحریک کاتدی – تحریک آندی – تحریکهای چند الکترودی
۶- الکتروفیزیولوژی سلولی (روش های تحریک، ثبت و آنالیز پتانسیل و جریان غشائی)
مهار ولتاژ – مهار جریان و. . .
۷- الکتروفیزیولوژی میدانی (پتانسیل های قلبی، مغزی و. . . )
فعالیت الکتریکی قلب – بردار قلبی – اشتقاقهای استاندارد – الکترود مرجع – اشتقاق های تقویت شده – ثبتهای داخل و خارج سلولی
۸- الکترود دیاگنوزیس، الکتروگرافی. تحریک الکتریکی تشخیصی
۹- الکتروتراپی و تحریک الکتریکی کارکردی
پتانسیل های عضلانی و برانگیخته تحریک الکتریکی قلبی و ضربان سازهای قلبی و تحریک الکتریکی کارکردی و الکتروشوک مغزی

۱۰- ثبت پناسیلهای میدانی از بافت عصبی

۱۱- مبانی پچ- کلمپ

۱۲- مبانی ثبت تک واحدی از نورون

۱۳- مبانی ثبت چند  واحدی از نورونها